Features home

Canfod Llythyrau ein Bywydau

Tȋm Llythyron ein bywydau Post Brenhinol / 11 April 2016

English

Canfod Llythyrau ein Bywydau

Mae’r Post Brenhinol yn casglu archif eithriadol o lythyrau a chardiau post fydd yn rhoi goleuni ar ein hanes.

Mae Llythyrau ein Bywydau yn ymgais cenedlaethol i ganfod llythyrau a chardiau post sy’n datgelu ein hanes cymdeithasol a gwleidyddol, trwy’r bobl sydd wedi byw y bywyd hwnnw.

Beth am gyfrannu at y prosiect? Chwiliwch yn eich lloftydd, chwilotwch yn y seler ac ewch trwy focsys o gofroddion er mwyn dod o hyd i ohebiaeth o’r gorffennol. O nodiadau twymgalon o gariad i gofnod llygad-dystion o adegau allweddol mewn hanes, pwy a ŵyr pa atgofion sy’n aros i gael eu canfod a’u rhannu?

Mae tîm Llythyrau ein Bywydau – fydd yn adolygu’r cyflwyniadau ac yn dewis trawsdoriad eang i’w rhannu gyda’r genedl – eisiau derbyn llythyrau neu gardiau post wedi eu hysgrifennu â llaw yn ymwneud â’r themâu canlynol:

Teulu
O ‘ddiolch’ gan wyrion ar ôl y Nadolig i gopi cyflym o rysáit gyfrinachol a drosglwyddwyd dros y cenedlaethau - gall llythyrau rhwng perthnasau ddatgelu manylion hynod bywyd bob dydd. Mae llythyrau Preifat rôl menywod yn aml yn rhoi goleuni ar agweddau cymdeithasol newidiol - efallai y byddwch yn canfod perthynas a ddaeth yn rheolwr benywaidd cyntaf yn ei gweithle, neu lythyr yn cyfleu profiadau campws myfyriwr yn un o’r prif golegau prifysgol i fenywod.

Cariad a chyfeillgarwch
Datganiad o gariad gan ymgeisydd am law merch. Cerdd ramantus. Neu hyd yn oed ‘pwrs posau’ Fictorianaidd a anfonwyd ar Ddiwrnod Sant Ffolant. Gallai iaith garu fod wedi newid dros y canrifoedd, ond nid yw dwyster hen lythyrau caru’n pylu gydag amser.

Teithio
Ble yn y byd mae eich teulu wedi bod? Efallai fod eich straeon am wyliau ac antur wedi eu cofnodi ar gardiau post o ganolfannau gwyliau Môr y Canoldir, neu lythyrau hamddenol a ysgrifennwyd ar fwrdd llongau mawr y cefnfor.

Cyflawniadau personol/eiliadau sy’n newid bywydau
Llongyfarchion wedi eu hysgrifennu â llaw ar ddyfodiad babanod newydd-anedig, graddio, llwyddo mewn prawf gyrru, neu hyd yn oed Urdd Marchog neu MBE. Dyma’r amser i rannu ac ail-fyw adegau o falchder.

Pobl o bwys
Llythyrau am bobl sydd wedi cael effaith ar y ffordd yr ydym yn byw ein bywydau heddiw. Cofio cael cipolwg ar rywun yn perfformio am y tro cyntaf, cyfarfod ag aelod o’r teulu brenhinol neu’r Prif Weinidog mewn agoriad ysbyty; cyfle i ysgwyd llaw ag arwr o fyd chwaraeon mewn achlysur codi arian.

Adegau mewn hanes
O gyfrifon uniongyrchol o Ddiwrnod VE i atgofion personol o briodasau Brenhinol, teithiau hanesyddol a buddugoliaethau gwych ym myd y campau – rydym yn awyddus i dderbyn unrhyw lythyr sy’n rhoi safbwynt personol ar ddigwyddiadau sy’n diffinio cyfnod.

Rhyfel a gwrthdaro
Bydd pob teulu bron, ar ryw adeg dros y cenedlaethau, wedi cael eu heffeithio gan wrthdaro gartref neu dramor. Efallai fod effaith bersonol yr anawsterau hyn wedi ei chyfleu mewn llythyrau gan filwyr y rheng flaen mewn albymau ynghyd â hen luniau, neu straeon o fywyd gartref – dogni, y blacowt, ymadawiadau.

Diwylliant poblogaidd A
wnaeth eich Hen Fodryb weld y Beatles yn chwarae yn y Cavern Club? A oes gan eich rhieni lythyr gan ffrind aeth yn wyllt yn Woodstock? Neu efallai nodyn gan hoff awdur plant (ynghyd ag eglurhad ar yr ymyl) mewn ymateb i ganmoliaeth twymgalon gan ddarllenydd ifanc.

Allfudo a mewnfudo
Unigolion a theuluoedd sy’n chwilio am loches neu gyfleoedd newydd - thema hollbresennol trwy gydol hanes - fel y gwelir mewn llythyrau preifat yn disgrifio'r ofn a chyffro o ddechrau bywyd newydd mewn gwlad arall.

Oriel o gyfraniadau derbyniwyd eisoes >

Sut i gyflwyno eich llythyrau

Unwaith y byddwch wedi canfod llythyr neu gerdyn post, mae dwy ffordd o’u cyflwyno i’r tîm Llythyrau ein Bywydau – dilynwch y camau isod.

Ar-lein

1. Ewch i: https://letters.royalmailgroup.com
2. Rhowch eich manylion i mewn.
3. Dywedwch wrthym am eich llythyr neu gerdyn post mewn 100 o eiriau neu lai.
4. Lanlwythwch hyd at BUM delwedd o’ch llythyr neu gerdyn post.
5. Cwblhewch eich datganiad a chytuno i’n telerau ac amodau, yna cliciwch ‘Cyflwyno eich llythyr neu gerdyn post’.

Rhadbost

1. Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gyflwyno sydd ar gael i’w LLWYTHO I LAWR YMA.
2. Anfonwch y ffurflen gyflwyno wedi ei llenwi a chopi* o’ch llythyr neu gerdyn post i

Freepost RTSA-BEGA-AAZB,
Letters of our Lives,
Riverside House - Riverside Estate,
Sir Thomas Longley Road,
Medway City Estate,
Rochester,
ME2 4FN.

*Noder na allwn ddychwelyd eitemau gwreiddiol, felly os byddwch yn postio eich cyflwyniadau, anfonwch gopïau o’r llythyrau neu gardiau post.

Most Viewed

You might also like...

View all